Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

2020.05.13.

Köszönjük, hogy minket választott! Társaságunk védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: RIMÓCZI és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 8451 Ajka-Padragkút, Szőlőhegyi u. 8.

Telephelye: 8451 Ajka, Vásár u. 2.

Fióktelepei: 8420 Zirc, Köztársaság út 6., 8000 Székesfehérvár, Budai út 169.

Cégjegyzékszám: 19-06-503973

Adószám: 27266777-2-19

Képviseli: Rimóczi Csaba és Rimóczi Csabáné ügyvezetők önállóan

Nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

E-mail: terrakotta.ajka@gmail.com

Telefon (Ajka): +36 88 500 550; +36 30 686 8338;

Telefon (Zirc): +36 88 415 535; +36 30 574 4057

Telefon (Székesfehérvár): +36 22 314 002; +36 30 709 4004

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

üzleti partnerei (a továbbiakban: „Partner”) valamint a https://terrakottafurdoszoba.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) látogatói, illetve Szolgáltató üzleteinek valamelyikét illeve a Szolgáltató ügyfélszolgálatát felkereső és a Szolgáltató által értékesített termékeket (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vásárló személyek (a továbbiakban együttesen mint: „Érintett”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon személyes adatokat, amelyekkel a Szolgáltató a Weboldalon keresztül, Partnereivel való szerződéses kapcsolat során vagy más csatornákon kapcsolatba kerül.

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol (pl. szerződéses kapcsolat során) a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövegeelérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal... linken. A lista nem teljes, amennyiben továbbiinformációra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • A Weboldalon történő böngészés
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • A Szolgáltatás Érintett általi igénybevétele
 • Ügyfélszolgálati megkeresés
 • Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül
 • Látogatás üzletünkben
 • Hírlevél feliratkozás
 • Számlázás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése
 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldallátogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

III. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

III.1. Böngészés

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Érintett IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor az érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az érintett IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

III.2. Szerződéses kapcsolattartás

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

A Partner által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Partnerrel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Amennyiben a Szolgáltató és Partnere, például beszállítói között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek a Partner által kapcsolattartásra megjelölt személy – fentebb részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Partner felé. A Partner tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Partner feladata és felelőssége.

III.3. A Szolgáltatás igénybevétele

Azon Érintettek, akik a Szolgáltató üzleteiben vásárolnak vagy valamilyen terméket megrendelnek és Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jön létre, melynek teljesítése érdekében az alábbi adatok kezelése szükséges.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

Az érintett azonosítása, szerződés teljesítése, igényérvényesítés

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett lakcíme

Az érintett azonosítása, szerződés teljesítése, igényérvényesítés

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Az Érintett telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítésével kapcsolatban, az Érintett értesítése

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnéséig, azaz a megrendelés teljesítéséig

III.4. Ügyfélszolgálat

A meglévő, illetve leendő Partnerek, valamint az Érintettek számára történő segítségnyújtás, információ szolgáltatás, illetve jogaik (kellékszavatosság, termékszavatosság) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

III.4.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Partner vagy az Érintett a Szolgáltatót az terrakotta.ajka@gmail.com e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

Az érintett azonosítása, vevőszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása hónapjának végéig.

Az Érintett e-mail címe

Az érintett azonosítása, vevőszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása hónapjának végéig.

III.4.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Partner vagy az Érintett telefonon keresi meg ügyfélszolgálatunkat, vagy amennyiben ügyfélszolgálatunk visszahívja a Partnert, illetve az Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején felhívjuk figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató a ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Partnereinket és az Érintetteket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az érintett vezeték és keresztneve

Az érintett azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Az érintett telefonszáma

Az érintett azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

III.5. Kapcsolatfelvétel Weboldalon keresztül

A Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében a Szolgáltató a Weboldalon kapcsolatfelvételi űrlapot helyezett el, ahol az Érintettek, az alábbi adatok megadásával felvehetik a Szolgáltatóval a kapcsolatot, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen kérdésük van vagy ajánlatot szertetnének kérni.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

Az ajánlatkéréssel / feltett kérdéssel kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

Az ajánlatkérés / megkeresés beérkezésétől számított 30 napig

Az Érintett e-mail címe

Az ajánlatkéréssel / feltett kérdéssel kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

Az ajánlatkérés / megkeresés beérkezésétől számított 30 napig

Az Érintett telefonszáma (opcionális)

Az ajánlatkéréssel / feltett kérdéssel kapcsolatosan az Érintettel való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

Az ajánlatkérés / megkeresés beérkezésétől számított 30 napig

Tekintettel arra, hogy az űrlap üzenet részében a Szolgáltató nem tudja korlátozni az egyes Érintettek által részére megküldött személyes adatokat, ezért kérjük, hogy csak a legszükségesebb adatokat és információkat ossza meg a Szolgáltatóval, amikor kapcsolatba kíván lépni vele, így az üzenetben semmi esetre se osszon meg semmilyen személyes információt. Ezen kívül amennyiben úgy gondolja, a könnyebb kapcsolatteremtés céljából telefonszámát szívesen fogadjuk.

Amennyiben az Érintett a fenti adatokon túlmenően bármilyen egyéb személyes adatot hoz a Szolgáltató tudomására, anélkül, hogy a Szolgáltató azt kérné, úgy a Szolgáltató az ilyen adatokat véglegesen és helyreállíthatatlanul törli és az ilyen módon tudomására hozott adatokért semmilyen felelősséget nem vállal.

III.6. Látogatás üzletünkben

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett képmása

Üzletünk biztonságának nyomon követése, bűncselekmények és közösség ellenes viselkedések megelőzése

Jogos érdek

Az üzletünk, a helyi közösségek, a vásárlók és a munkavállalók védelme

Az adatkezelés elleni tiltakozásig,de legfeljebb a felvétel készítését követő 30 napig

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a 8451 Ajka, Vásár u. 2. szám alatti telephelyén, illetve 8420 Zirc, Köztársaság út 6. valamint 8000 Székesfehérvár, Budai út 169. szám alatti üzleteinkben zártláncú kamerarendszert (CCTV) működtetünk. A kamerarendszer használatának célja, hogy az üzletben tartózkodók – legyenek Érintettek vagy a Szolgáltató munkavállalói – biztonságát a Szolgáltató nyomon követhesse, illetve a Szolgáltató árukészletét, egyéb értékeit védje, valamint bűnmegelőzési célokat szolgál. A Szolgáltató a felvételeket az előzőektől eltérő célra nem használja, illetve azt az arra jogosult hatóságon, valamint, a jogos érdeküket igazoló személyeken kívül, további harmadik személy részére nem adja ki. Amennyiben nem kívánja, hogy az Önről rögzített felvétel tárolásra kerüljön, a Szolgáltatónál tiltakozhat az adatkezelés ellen, illetve amennyiben valószínűsíti azt az okot, amely miatt a kamerafelvétel megismeréséhez érdeke fűződik, úgy a Szolgáltató biztosítja a felvételhez való hozzáférési jogot.

A Szolgáltató a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása előtt hatásvizsgálatot folytatott le, melynek során az elvégzett érdekmérlegelés eredményeképpen megállapította, hogy a kamerarendszer alkalmazása megfelel a szükségesség-arányosság követelményének.

III.7. Számlázás

III.7.1. Amennyiben a megrendelt termék(ek)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig

A Érintett által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Partnerrel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A számla megküldéséig

A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése az Érintett feladata.

III.7.2. Amennyiben a termék(ek)ért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett vezeték- és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett lakcíme / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan az érintettel való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

a számla érintett részére történő kiküldéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

Amennyiben a számla az Érintett részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

III.8. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése azÉrintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

AzÉrintettnek a Weboldalon lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag azÉrintett kifejezett hozzájárulása alapján (melyet az erről szóló tájékoztatás melletti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg) kezeli az adatokat addig, amíg azÉrintett a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VII. pontjában írtakat.

IV. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

V. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

A személyes adatokat papír alapon vagy elektronikus úton tároljuk. Amennyiben az adatok tárolása papír alapon történik (például szerződéses adatok esetében), úgy az elzárt helyen történik, melyhez való hozzáférést a Szolgáltató munkavállalói között korlátozza.

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Szolgáltató saját informatikai rendszereiben vagy – például Weboldalon keresztül érkező adatok esetében – külső szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. A Szolgáltató által használt külső szerverek külső szolgáltatója és üzemeltetője:

 • Cégnév: NLG-SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 2135 Csörög, Homokbánya utca 26.
 • Cégjegyzékszám: 13-06-063659
 • Adószám: 21880106-2-13
 • Képviseli: László Gábor és Ferenczi Gábor ügyvezetők önállóan
 • E-mail cím: info@nlgsys.net

(a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

A Tárhelyszolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el: https://nlgsys.net/wp-content/uploads/2019/01/AdatkezelesiTajekoztato_201805.pdf

A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VI. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a terrakotta.ajka@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen Tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

VII. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a terrakotta.ajka@gmail.come-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

VIII.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit számlázóprogrammal állítja ki, melynek szolgáltatója:

 • Cégnév: Protorg Számitástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 8500 Pápa, Tizenegyedik u. 11.
 • Cégjegyzékszám: 19-06-500567
 • Adószám: 27220892-1-19
 • Képviseli: Tomor András ügyvezető
 • E-mail: info@tnz.hu

VIII.2. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató részére könyvelési feladatokat teljesítő alábbi társaság részére:

 • Cégnév: DEVI-RA 2011 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 8400 Ajka, Klapka György utca 4.
 • Cégjegyzékszám: 19-09-514553
 • Adószám: 23570841-1-19
 • Képviseli: Rácz Attila ügyvezető
 • E-mail cím: devirakft@gmail.com

VIII.3. Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

VIII.4. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben az Érintett feliratkozott hírlevelünkre, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailerLite nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatással kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

A MailerLite az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

A MailerLite elérhetőségei:

 • § Cégnév: UAB "MailerLite"
 • § Székhely: JonoBasanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilniusz, Litvánia
 • § Nyilvántartási szám: 302942057
 • § Adószám: LT100007448516
 • Képviseli: IgnaasRubezius igazgató
 • § E-mail: info@mailerlite.com
 • Telefon: +370 698 80829
 • (a továbbiakban: “MailerLite”)


Az MailerLite adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

IX. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

X. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook:https://www.facebook.com/policy.php

XI. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti III. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

XII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.

XIII. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XIV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az érintetteket is értesítjük. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XV. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az terrakotta.ajka@gmail.com e-mail címen, a +36 30 686 8338 telefonszámon vagy levélben a 8400 Ajka Vásár u. 2. alatti címen.

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a érintett jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

.